วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / เอกลักษณ์

วิสัยทัศน์

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์) มุ่งสร้างคุณภาพคน คุณภาพงาน ด้วยการบริหารอย่างมีคุณภาพ โดยความร่วมมือของชุมชน บนพื้นฐานความเป็นไทยและ ICT

ปรัชญา

           การศึกษาสร้างประสบการณ์และพัฒนาคุณภาพชีวิต

เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน

          เรียนรู้คู่ความเป็นไทย ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี : Thai HItech นำสมัยด้วย ICT