วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์  เป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาภาคบังคับ  ให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง ตามศักยภาพ หลักปรัชญาโรงเรียนและแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ปรัชญา

มุ่งสร้างคนดี  มียุทธศาสตร์  ฉลาดใช้ภูมิปัญญา  รักษาสิ่งแวดล้อม  เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมไทย