พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาภาคบังคับในเขตบริการของโรงเรียนแก่ประชากรวัยเรียนทุกคน  ให้ได้รับการพัฒนาเป็นบุคคลที่มีความรู้และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาเต็มตามศักยภาพ     ด้วยระบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน