ช่วงชั้นที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางกัณหา แสงจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้าช่วงชั้นที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางจินดา ศรีโมลา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสมหมาย พรรณเสมา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นายวินัย ผลจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวพีชญาณ์ พานะกิจ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวน้องนุช บุญชัยยะ
ครู คศ.1

นางสาวปาณิสรา ดอนไพรที
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายไพฑูรย์ ชูเชิด
ครู คศ.1

นางคำนึง คงศรี
ครู คศ.1

นางสาววรรษมน รู้เก็บ
ครูผู้ช่วย

นายเอนก พูลศิลป์
ครูผู้ช่วย

นางสาวมัลลิกา เทศจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาววิชานี เสมานารถ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายอำนาจ เอี่ยมปรีชา
ครูผู้ช่วย

Ms.Noela
ครูสอนภาษาต่างประเทศ