ช่วงชั้นที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางสาวมัลลิกา เทศจันทร์
ครู คศ.1
หัวหน้าช่วงชั้นที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางสาวรมิดา พรมพิมพ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาววิชานี เสมานารถ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางคำนึง คงศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางรุ่งทิพย์ หมั่นบุญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวภัณฑิรา พรมแพง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสมหมาย พรรณเสมา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาววรรษมน รู้เก็บ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวพีชญาณ์ พานะกิจ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายวินัย ผลจันทร์
ครู คศ.2

นางสาวน้องนุช บุญชัยยะ
ครู คศ.2

นายไพฑูรย์ ชูเชิด
ครู คศ.1

นายเอนก พูลศิลป์
ครู คศ.1

นายอำนาจ เอี่ยมปรีชา
ครู คศ.1

Ms.Noela
ครูสอนภาษาต่างประเทศ