ช่วงชั้นที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางสาวภัณฑิรา พรมแพง
ครู
หัวหน้าช่วงชั้นที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 1-3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวรมิดา พรมพิมพ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาววิชานี เสมานารถ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางคำนึง คงศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางรวีวรรณ ประไพพงษ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวพรรธิภา พืชสิงห์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวพีชญาณ์ พานะกิจ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาววรรษมน รู้เก็บ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวจรินทร เลขะวัฒนะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายวินัย ผลจันทร์
ครู คศ.3

นางสาวน้องนุช บุญชัยยะ
ครู คศ.2

นายอำนาจ เอี่ยมปรีชา
ครู คศ.1

นายไพฑูรย์ ชูเชิด
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีเอนก พูลศิลป์
ครู คศ.1

นายสมนึก รักท้วม
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุภาพร เปี่ยมนงนุช
ครูอัตราจ้าง