ช่วงชั้นที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 4-6

นางฉัฐธร แป้นเกษม
ครู คศ.3
หัวหน้าช่วงชั้นที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 4-6

นายศุภมิตร จันทร์เอิบจิตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวบุณยาพร โพธิ์ทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวอัญชลี ศรีรุ่งเรือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวณัฐธิดา ศิริประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวสุดารัตน์ บางใจ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวพีรยา เมฆสงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวณพัฐอร สุนทรชื่น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางกฤษณา ทรัพย์แสงสวัสดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวศิริรัตน์ ดีรอด
ครู คศ.2

นางสาวหนึ่งฤทัย พยุง
ครู คศ.1

นายสมชาย ไชยดิษฐ์
ครู คศ.2

นายทวี หลำเพิกสืบ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรสา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

Ms.Rose
ครูสอนภาษาต่่างประเทศ