ช่วงชั้นที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 4-6

นางกฤษณา ทรัพย์แสงสวัสดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้าช่วงชั้นที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 4-6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายทวี หลำเพิกสืบ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายคเณศ ชุนสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายวีระศักดิ์ บุตรแสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางฉัฐธร แป้นเกษม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวธมลวรรณ โพธิสาร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวจุฑารัตน์ สมัญญา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวบุณยาพร โพธิ์ทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวศิริรัตน์ ดีรอด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายพีรณัฐ ปรัชญาวุฒิรัตน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวมัลลิกา กิจภัทรเกษม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวณัฐธิดา ศิริประเสริฐ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสุดารัตน์ บางใจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

Juneper Jr. R. Alestr
ครูสอนภาษาต่่างประเทศ

นายธนิต จิตรตรงช่วน
ครูผู้ช่วย