ช่วงชั้นที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 4-6

นางฉัฐธร แป้นเกษม
ครู คศ.3
หัวหน้าช่วงชั้นที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 4-6

นางกฤษณา ทรัพย์แสงสวัสดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายสมชาย ไชยดิษฐ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวอัญชลี ศรีรุ่งเรือง
ครู คศ.1

นางสาวศิริรัตน์ ดีรอด
ครู คศ.1

นายศุภมิตร จันทร์เอิบจิตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวหนึ่งฤทัย พยุง
ครูผู้ช่วย

นางสาวพีรยา เมฆสงค์
ครูผู้ช่วย

นางบุณยาพร พงษ์ประสม
ครูผู้ช่วย

นางภัทรวดี พรหมอุ่น
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัฐอร สุนทรชื่น
ครูผู้ช่วย

Ms.Honey
ครูสอนภาษาต่่างประเทศ