ช่วงชั้นที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 4-6

นางสาวมัลลิกา กิจภัทรเกษม
ครู คศ.1
หัวหน้าช่วงชั้นที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 4-6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางฉัฐธร แป้นเกษม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางกฤษณา ทรัพย์แสงสวัสดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวพีรยา เมฆสงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวจุฑารัตน์ สมัญญา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวบุณยาพร โพธิ์ทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวอัญชลี ศรีรุ่งเรือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายอภิสิทธิ์ แต่งแดง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสุดารัตน์ บางใจ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายศุภมิตร จันทร์เอิบจิตร
ครู คศ.2

นางสาวศิริรัตน์ ดีรอด
ครู คศ.2

นางสาวหนึ่งฤทัย พยุง
ครู คศ.1

นายอำนาจ เอี่ยมปรีชา
ครู คศ.1

นายทวี หลำเพิกสืบ
ครู

นางสาวณัฐธิดา ศิริประเสริฐ
ครูผู้ช่วย

Juneper Jr. R. Alestr
ครูสอนภาษาต่่างประเทศ