ช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นางสาวศรีอุบล ทองจำรุญ
ครู คศ.2
หัวหน้าช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นางสาวระพีพรรณ เล็กจำปี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาววาสนา ธัญญานนท์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายไท สมบัติวงษ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวประภารัตน์ พันธเสน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวพัชรีพร ศรีอยุธยาเดช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุกานดา บัวคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางลำยอง เอมอยู่
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวฐิติมา สินทะเกิด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายเอนก หอมทอง
ครู คศ.1

นางสาวกัลยา คล้ายนาค
ครูผู้ช่วย

นายพรชัย แก้วจันทร์
ครูผู้ช่วย

นายรุ่งวิทย์ พูลศรีสังข์
ครูอัตรจ้าง

Mr.Rodolfo Listana Villavibncio jr.
ครูสอนภาษาต่างประเทศ