ช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นางสาวสุกานดา บัวคำ
ครู คศ.1
หัวหน้าช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางลำยอง เอมอยู่
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวฐิติมา สินทะเกิด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายเอนก หอมทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุพรรษา ชัยบิน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวกัลยา คล้ายนาค
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายพรชัย แก้วจันทร์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายไกรศักดิ์ คงศีล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวจุฬารัตน์ บุญหว่าน
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวประภารัตน์ พันธเสน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายตวิษ จิตรรังสรรค์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวพัชรีพร ศรีอยุธยาเดช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายไท สมบัติวงษ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวระพีพรรณ เล็กจำปี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวนภัสกร ปั้นนาค
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายศิริชัย บุญเพ็ง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3