ช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นางสาวศรีอุบล ทองจำรุญ
ครู คศ.1

นางลำยอง เอมอยู่
ครู คศ.1

นายสุรชัย ทวีชาติ
ครู คศ.1

นางสาวฐิติมา สินทะเกิด
ครู คศ.1

นายเอนก หอมทอง
ครู คศ.1

นางสาวสุธิศา เกตุแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวระพีพรรณ เล็กจำปี
ครูผู้ช่วย

นางสาวโศภิดา ธนานุวัตรพงศ์
ครูผู้ช่วย

นางจุฑามาศ ภาวงศ์
ครู คศ.1

นายรุ่งวิทย์ พูลศรีสังข์
ครูอัตรจ้าง

นางสาววาสนา ธัญญานนท์
ครูอัตราจ้าง

Mr.Rodolfo Listana Villavibncio jr.
ครูสอนภาษาต่างประเทศ