คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : กัญณิกา ทรัพย์มาก
ตำแหน่ง : ฝ่ายธรรมะ
ระดับชั้น : ม.3/1
เบอร์โทร : 0625145798
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : แสงทรัพย์ แก้วทองคำ
ตำแหน่ง : ฝ่ายธรรมะ
ระดับชั้น : ม.3/1
เบอร์โทร : 0614404630
อีเมล์ : sangsab002@ gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : โสภณ แฉ่สูงเนิน
ตำแหน่ง : กีฬา
ระดับชั้น : ม.3/1
เบอร์โทร : 0615575931
อีเมล์ : beemtylove@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : ธนดล สิงห์สา
ตำแหน่ง : กีฬา
ระดับชั้น : ม.3/1
เบอร์โทร : 0626381303
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : ชนะภัย คำจีน
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : ม.3/1
เบอร์โทร : 0943434307
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นรบดี นนท์บุญ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาหารและสถานที่
ระดับชั้น : ม.3/3
เบอร์โทร : 0983989644
อีเมล์ : notlove94c@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นันลิณี แก่นเจ๊ก
ตำแหน่ง : ประธาน
ระดับชั้น : ม.3/1
เบอร์โทร : 0938822606
อีเมล์ : nanlinee544@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : อัมรินทร์ บุตรราม
ตำแหน่ง : ฝ่ายพยาบาล
ระดับชั้น : ม.3/1
เบอร์โทร : 0939381524
อีเมล์ : earth8456@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : ดำรงค์ชัย สุดธง
ตำแหน่ง : ฝ่ายสหกรณ์ออมทรัพย์
ระดับชั้น : ม.3/1
เบอร์โทร : 0968197768
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : พันน์กวี เฉลิมพันธ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารและสถานที่
ระดับชั้น : ม.3/3
เบอร์โทร : 0989926632
อีเมล์ : the29ja1130@hotmail.com