คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนาขวัญ นาคจีนวงษ์
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปที่ 3/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกิตตินันท์ กล้าเกิด
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมนภรณ์ จิมรัมย์
ตำแหน่ง : หัวหน้าวิชาการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปที่ 2/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐชยา วินทะไชย
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์สภานักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุทธิใจ เอี่ยมยิม
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครองสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปที่ 2/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอนุชา สีพั่ว
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปที่ 3/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชนิสรา พลหล้า
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกีฬา/นันทนาการสภานักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอริสรา น้อยสุพรรณ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอนามัย/สิ่งแวดล้อมสภานักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกนกอร ท้าวนอก
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวัฒนธรรมสภานักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธีรเมธ แสงสิทธิ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์สภานักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธัชพล เคนดา
ตำแหน่ง : หัวน้าฝ่ายเหรัญญิกสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปที่ 2/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงน้ำฝน บัวลง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปฏิคมสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอินทิรา จันตุ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายเลขานุการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปที่ 3/3