ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์)  ตั้งอยู่ที่ -  หมู่ที่  ๒ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร   จังหวัดสมุทรสาคร   ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๒  เดือน  สิงหาคม .ศ.๒๔๖๖  เดิมชื่อ “โรงเรียนประชาบาลตำบลคอกกระบือ ๑ ผู้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก คือ นายชุบ  ดีศิริ จนกระทั่งในสมัยของนายเฉลิม  พิบูลเวช  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนที่ ๘ ได้พิจารณาเห็นว่าสภาพของโรงเรียนเล็กมากไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี    จึงดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่โดยมี  นายขัน  เกิดชีพ และ นางมา หรุ่นเกิด ซึ่งเป็นน้องสาวบริจาคทรัพย์ร่วมกับราษฎรในท้องถิ่นและได้เงินสบทบจากทางราชการ  สร้างอาคารเรียนหลังใหม่    ชั้น  ๖   ห้องเรียน และได้เปิดป้ายขนานนามใหม่ว่า โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์)” เมื่อวันที่ ๓  มกราคม พ.. ๒๔๘๓ และในปีการศึกษา ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นสมัยของนายบุญเลิศ ทับแสงทอง  ผู้บริหารโรงเรียนคนที่ ๑๑ ได้พิจารณาเห็นควรนำโรงเรียนเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาโดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ในปีการศึกษา ๒๕๓๙ โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒,๓๐๐,๐๐๐  บาท   เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน   แบบ สปช. ๒/๒๘    จำนวน  ๑๔   ห้องเรียน ประกอบกับทางวัดราษฎร์รังสรรค์ ต้องการปรับพื้นที่วัด และโรงเรียนให้เป็นสัดส่วน  จึงให้ย้ายไปสร้างในที่ใหม่  ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน    โดยได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนในการก่อสร้างเป็นเงิน   ๖  ล้านบาท  ก่อสร้างเสร็จ  เมื่อ  เดือนมิถุนายน  ๒๕๔๐   ทำให้โรงเรียนประสบกับสภาพที่ไม่เป็นสัดส่วน เนื่องจาก  อาคารเรียนอยู่กันคนละแห่ง  คือส่วนหนึ่งยังอยู่ในบริเวณวัด  และอาคารใหม่อยู่อีกที่หนึ่ง  เป็นต้น จนกระทั่งในสมัยของ  นายสถิตย์ชัย  วรานนท์วนิช  ได้ตระหนักในปัญหาดังกล่าว จึงได้ขอความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน  และองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ  ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ ล พิเศษ ๔ ชั้น  ๑๘   ห้องเรียน  สร้างเสร็จในปีการศึกษา  ๒๕๔๙  และในปีงบประมาณ  ๒๕๕๐  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากราชการในการก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ สปช. ๒/๒๘  ๓  ชั้น  ๑๘  ห้องเรียน จำนวน ๗,๙๐๒,๐๐๐บาท และทางโรงเรียนได้หาเงินสมทบอีก ๒๖๖,๓๒๐  บาท    รวมค่าก่อสร้าง ทั้งสิ้น  ๘,๑๖๘,๓๒๐   บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จ  เมื่อ  เมษายน  ๒๕๕๑   และในปีการศึกษา ๒๕๕๑  โรงเรียนจึงได้ทำการย้ายนักเรียนมาอยู่ในบริเวณเดียวกัน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒  โรงเรียนได้ทำการก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนโดยได้รับเงินจากการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา จำนวน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  และทำการก่อสร้างรั้วด้านหน้าโรงเรียนความยาว  ๕๔  เมตร  โดยได้รับเงินจากการบริจาคของชุมชน  เป็นจำนวนเงิน  ๓๒๔,๐๐๐  บาท  และได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวนเงิน ๕๖๔,๐๐๐  บาท  เป็นค่าก่อสร้างส้วมนักเรียน  แบบ สปช ๖๐๕/๔๕ จำนวน ๑๐ ที่นั่ง   และก่อสร้างบ้านพักครูแบบเรือนแถว  ๒ ชั้น ครึ่งตึก ครึ่งไม้  โดยใช้วัสดุเก่าและงบประมาณเงินอุดหนุน  จำนวน  ๑๒ ห้อง  และทำการก่อสร้างโรงอาหารขนาด  กว้าง ๑๓ เมตร  ยาว  ๓๒ เมตร  โดยรื้อย้ายวัสดุจากอาคารเอนกประสงค์เดิมมาใช้และงบประมาณเงินอุดหนุน  จำนวน  ๑  หลัง ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงจัดทำห้องประชุม ขนาด กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐  บาท และได้งบปรับปรุงพัฒนาอาคาร ปูกระเบื้องพื้นห้องเรียนปฐมวัย ๖ ห้อง เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ปีการศึกษา ๒๕๕๔ได้รับงบจากการเคหะแห่งชาติ ในการสนับสนุนถนนเข้าโรงเรียน พื้นปูนหน้าอาคาร สปช.๒/๒๘ สนามกีฬาเป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และรับงบปูพื้นกระเบื้องอาคารสปช.๒/๒๘(อาคารสีส้ม) จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยใช้งบอุดหนุนของโรงเรียนสมทบ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐  บาท นอกจากนี้ยังจัดซื้อรถตู้สำหรับใช้ในราชการจำนวน ๑ คัน โดยใช้เงินนอกงบประมาณ (สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน) จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท และเงินรายได้สถานศึกษา จำนวน๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท   ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ทางโรงเรียนได้ทำการก่อสร้างศาลาเรือนไทย  จำนวน  ๗  หลัง โดยใช้ไม้เก่าที่มีอยู่  ค่างบประมาณก่อสร้างหลังละ ๒๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน   ๑๗๕,๐๐๐    บาท

ปัจจุบัน  โรงเรียนยังมีสิ่งขาดแคลนและต้องดำเนินการเร่งด่วนในหลายๆสิ่ง ได้แก่ รั้ว  ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน  ที่ดื่มน้ำ  อ่างล้างหน้า   อาคารหอประชุม  ที่ประดิษฐานพระพุทธรูป  ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน  ถนนภายในบริเวณโรงเรียน  ทางเดินเท้า  ลานเอนกประสงค์  สนามกีฬา  สนามเด็กเล่น  สวนหย่อม  แหล่งเรียนรู้   โรงจอดรถ  เป็นต้น  

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ลำดับที่

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลา

.

.

.

.

.

.

.

.

.

๑๐.

๑๑.

 

๑๒.

๑๓.

๑๔.

นายชุบ                  ดีศิริ

นายสีนวล             อินทรภักดี

นายมงคล              พ่วงพงษ์

นายผ่อง              รามนัฏ

นายบุญปัน           จันทรัตน์

นายสง่า              ตันเสถียร

นายทองอยู่           อ่อนนาเรนทร์

นายเฉลิม              พิบูลเวช               

นายไมตรี              สุธรรมชัย

นายเสริมศักดิ์       ธนโกเศศ

นายบุญเลิศ           ทับแสงทอง

 

นายสถิตย์ชัย  วรานนท์วนิช

นายเดชณรงค์   รามนัฏ

นางเพ็ญศิริ  คีมทอง

ครูใหญ่

ครูใหญ่

ครูใหญ่

ครูใหญ่

ครูใหญ่

ครูใหญ่

ครูใหญ่

ครูใหญ่

อาจารย์ใหญ่

อาจารย์ใหญ่

อาจารย์ใหญ่

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

 ๒ ส.. ๒๔๖๖   – ๑๒ มี.. ๒๔๖๘

๑๓ มี.. ๒๔๖๘  –   ๔ พ.. ๒๔๖๙

  ๕ พ.. ๒๔๖๙   – ๓๐ พ.. ๒๔๗๑

  ๑ ธ.. ๒๔๗๑  –  ๓๐ มิ.. ๒๔๗๕

  ๑ ก.. ๒๔๗๕  – ๑๕ ก.. ๒๔๗๘

๑๖ ก.. ๒๔๗๘ –  ๒๘ เม.. ๒๔๘๐

๒๙ เม.. ๒๔๘๐ –  ๑๖ พ.. ๒๔๘๒

๑๗ พ.. ๒๔๘๒  –   ๑ ก.. ๒๕๐๗

  ๒ ก.. ๒๕๐๗   –   ๑ ก.. ๒๕๒๖

๒๐ ม.. ๒๕๒๗   –  ๑ ต.. ๒๕๒๙

  ๑ ต.. ๒๕๒๙   –  ๕ ก.. ๒๕๓๗

  ๖ ก.. ๒๕๓๗   – ๓๐ ก.. ๒๕๔๓

  ๑ ต.. ๒๕๔๓   –  ๑ ต.ค.๒๕๕๖

๑๑ ธ.ค.๒๕๕๖ –  ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๑ - ปัจจุบัน


ที่ตั้ง เขตบริการและการติดต่อสื่อสาร

สถานที่ตั้ง               ๙๙/๙ หมู่ที่  ๒  ตำบลคอกกระบือ    อำเภอเมืองสมุทรสาคร   จังหวัดสมุทรสาคร  รหัสไปรษณีย์  ๗๔๐๐๐ 

เขตบริการ                 เขตบริการของโรงเรียนได้แก่   ตำบลคอกกระบือหมู่ที่ 

                                   เขตบริการของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่

                                   ตำบลคอกกระบือหมู่ที่ ๑๖ ตำบลพันท้ายนรสิงห์  หมู่ที่  ๑,๒,๕,๗   

                                   และตำบลโคกขาม   หมู่ที่ ๒

การคมนาคม           โรงเรียนตั้งอยู่ระหว่างถนนสายเอกชัยและถนนพระราม  ๒  จึงมีรถเมล์ประจำทางวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ ผ่านโรงเรียน ได้แก่ สาย ๑๐๕  สาย ๑๒๐  ปอ.๑๐๕  ปอ.๑๔๐และยังมีรถประจำทางวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ กับต่างจังหวัดที่ผ่านโรงเรียนอีกหลายสาย     จึงส่งผลให้เกิดความสะดวกต่อการเดินทางเป็นอย่างมาก

หน่วยงานราชการ   ระยะทางจากที่ตั้งโรงเรียน  ถึงที่ว่าอำเภอเมืองสมุทรสาคร   ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร     กิโลเมตร  ระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร         กิโลเมตร  ระยะทางจากโรงเรียนถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ     ๑   กิโลเมตร

การติดต่อสื่อสาร       โทรศัพท์   ๐-๓๔๘๒-๓๔๔๘  ,-๓๔๘๒-๓๙๐๙   

                                     โทรสาร      ๐-๓๔๔๙-๔๕๐๙ 

                                      E – mail      watradschool@gmail.com

                                      Website   htt://rrs.ac.th