คณะผู้บริหาร

นางเพ็ญศิริ คีมทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา