คณะผู้บริหาร

นางเพ็ญศิริ คีมทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสงคราม ทีน้ำคำ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา