สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
สีฟ้า-สีน้ำเงิน
                     สีฟ้า       หมายถึง  ความรู้กว้างไกลสู่โลกไร้พรมแดน
                     สีน้ำเงิน  หมายถึง  คุณธรรมประจำใจ