ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางเพ็ญศิริ คีมทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 พฤษภาคม 2561