ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางเพ็ญศิริ คีมทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 พฤษภาคม 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายชาตรี ม่วงใหม่
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 ตุลาคม 2563