คณะผู้บริหาร

นายชาตรี ม่วงใหม่
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวน้องนุช บุญชัยยะ
ฝ่ายวิชาการ

นางสาวพีชญาณ์ พานะกิจ
ฝ่ายบุคลากร

นางสาวศิริรัตน์ ดีรอด
ฝ่ายงบประมาณ

นายวินัย ผลจันทร์
ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวมัลลิกา กิจภัทรเกษม
ฝ่ายปกครอง

นางสาวพัชรพร ศรีสัมฤทธิ์
ฝ่ายงานประกันคุณภาพ

นางสาวหนึ่งฤทัย พยุง
ฝ่ายสำนักวิทยบริการ

นางสาวพัชรีพร ศรีอยุธยาเดช
ฝ่ายบริการ

นายพรชัย แก้วจันทร์
ฝ่าย ICT

นางสาวชเยศรา สุ่มมาตย์
ครูธุรการ