วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / เอกลักษณ์

วิสัยทัศน์

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์) มุ่งสร้างคุณภาพคน คุณภาพทีมงาน ด้วยการบริหารอย่างมีคุณภาพ โดยความร่วมมือของชุมชน บนพื้นฐานความเป็นไทยและ ICT
***นิยาม   คุณภาพคน   หมายถึง  คุณภาพผู้เรียน คุณภาพครูและบุคลากร คุณภาพผู้บริหาร
                ชุมชน          หมายถึง  ประชาชนที่อยาศัยพื้นที่ ผู้ปกครอง วัด องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กร
                                                 เอกชน
                ความเป็นไทย  หมายถึง  วิถีชีวิต ความเป็นครู ศิลปวัฒนธรรม ชนบธรรมเนียมประเพณี ฯลฯ
                ICT ไอซีที    หมายถึง  Information Communication Technology (เทคโนโลยี สารสนเทศ
                                                  และการสื่อสาร)


เอกลักษณ์ของโรงเรียน
          Thai HItech 


อัตลักษณ์ของโรงเรียน
          งามอย่างไทย ใส่ใจเทคโนโลยี