ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 ขนาด 4 ชั้น 18 ห้องเรียน
                กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ในระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.Rrs.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๔๘๒-๓๔๔๘ ในวันและเวลาราชการ
                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด โปรดสอบถามมายัง โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ผ่านทางอีเมล์ sch74010004@skn.go.th ภายในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ Rrs.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2559,00:00   อ่าน 922 ครั้ง