ปฐมวัย

นางสาวมัทนา ชุนสิทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวพัชรพร ศรีสัมฤทธิ์
ครู คศ.1

นางสาวนันทิชา ชื่นสว่าง
ครู คศ.1

นางสาวแน็ตทรียา ชาวทะเล
ครู คศ.1

นางสาวปรียาภา เพชรประเสริฐ
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิตมณีย์ ศรีพอ
ครูอัตราจ้าง

นางสาววรรณิดา เพ็ชร์วาว
ครูพี่เลี้ยง