พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ
๑. จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหลักสูตรปฐมวัย
๒. จัดกิจกรรมเสิมหลักสูตรเพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย
๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน
๔. ส่งเสริมความเป็นครูมืออาชีพ
๕. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
๖. บริหารสถานศึกษาโดยมุ่งให้ผู้รับบริการและผู้ร่วมงานมีคุณภาพและมีความสุข
๗. บริหารสถานศึกษาโดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน วัด องค์กรปกครองท้องถิ่น และองค์กรเอกชนมีส่วนร่วม

เป้าหมาย 
    บริหารจัดการโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณภาพที่มีความสุข (Quality Happiness School)
๑. 
Quality Happy Student  นักเรียน เก่ง ดี มีสุข
๒. 
Quality Happy Teacher  ครูสอนเก่ง สอนดี ใช้เทคโนโลยี และมีคุณธรรม
๓. Quality Happy Director  ผู้อำนวยการมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ และมีอุดมการณ์
๔. Quality Happy Communication  ชุมชนสนับสนุนให้โรงเรียนมีคุณภาพและมีความสุข